Vragen

Algemene vragen

1. Mijn school(bestuur) wil ook graag een opleidingsschool worden. Waar kan ik hierover meer informatie vinden?

Antwoord: Op de website is algemene informatie te vinden over het opleiden in de school. Daarnaast is informatie opgenomen over de verschillende projecten onder het kopje ‘Deelnemers’. Wanneer u meer specifieke vragen heeft over het opleiden in de school, kunt u via het kopje ‘Contact’ uw vragen stellen aan het projectteam.

2. Ik zou graag in contact komen met een van de projecten.

Antwoord: Onder het kopje ‘Deelnemers’ zijn de contactgegevens per project terug te vinden. U kunt hiervoor ook contact opnemen met het projectteam via het kopje ‘Contact’.

Vragen over de aanwending van de subsidie

1. In diverse projecten nemen meerdere besturen deel. De personele kosten moeten onder meer gedekt worden vanuit de subsidie. De subsidie wordt overgemaakt op de rekening van een van de besturen, waarna de subsidie over de verschillende scholen verdeeld moet worden. Is er in deze gevallen sprake van een BTW-plichtige situatie?

Antwoord: Wij adviseren u contact op te nemen met de belastinginspectie. Uit een analyse binnen OCW kunnen wij u de volgende meegeven:
Een subsidie moet worden toegekend aan een bevoegd gezag áls bevoegd gezag. Want ‘penvoerderschap’ is een onvoldoende juridische titel. Desondanks kan BTW-plicht bij doorsluizen van het subsidie waarschijnlijk worden voorkomen wanneer de partijen vooraf de bestemming van het subsidie vastleggen, rekening houdend met:
de middelen worden voor het werkelijke bedrag volgens een tevoren vaststaande verdeelsleutel verdeeld over alle partijen; het risico van die kosten moet alle partijen volgens de overeengekomen verdeelsleutel aangaan.
Met andere woorden: wanneer de partijen vooraf een plan voor besteding van de subsidie opstellen (i.c. welke activiteiten door welke partijen) en voorleggen aan de plaatselijke belastinginspecteur, dan kan die belastinginspecteur zich op het standpunt stellen dat de ‘ontvangende’ school feitelijk optreedt als verdeelstation. Indien de belastinginspectie daarvan overtuigd kan worden, kan BTW-heffing achterwege blijven.

2. Mag er geschoven worden met middelen tussen begrotingsposten op de vastgestelde begroting?

Antwoord: Reallocatie van middelen is binnen en buiten de jaargrenzen toegestaan. Uiteraard dienen de verschuivingen zodanig te zijn dat het bereiken van de resultaten van uw project niet in gevaar komt. Bij een fundamentele wijziging van de activiteiten ten opzichte van het activiteitenplan dient u daarom vooraf contact op te nemen met het projectteam.

3. Mogen de loonkosten voor LIO’s opgenomen worden op de begroting?

Antwoord: Het opvoeren van de uren van LIO-ers is alleen toegestaan indien zij werkzaamheden verrichten in het kader van de onderzoekspilot die geen onderdeel zijn van de reguliere onderwijs en onderwijsondersteunende werkzaamheden van een LIO-er.

4. Welke kosten zijn niet subsidiabel?

Antwoord: De subsidie kan niet worden aangewend voor regulier bekostigde doelen of doelen die zijn bekostigd uit andere subsidiestromen vanuit het ministerie van OCW. Loonkosten en kosten van stagevergoeding van de op te leiden personen zullen dus in principe niet worden gesubsidieerd; dergelijke kosten dienen uit eigen middelen te worden gedekt. Kosten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen, zijn loonkosten, scholings- en cursuskosten, kosten voor begeleiding en loonverlet, overheadkosten en kosten voor inhuur van derden.

5. Mogen nieuw aangestelde docenten die worden opgeleid voor het pedagogisch-didactisch getuigschrift WEB worden meegeteld als het gaat om het aantal studenten dat in de opleidingsschool wordt opgeleid?

Ja, dit is toegestaan